Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Laboratorija Testai Žinynas
Gamtos tyrimaiOrganizmų sandara ir funkcijosGyvybės tęstinumas ir įvairovėOrganizmas ir aplinka. Biosfera ir žmogusMedžiagų sudėtis ir savybėsMedžiagų kitimaiSvarbiausių medžiagų pažinimas ir panaudojimasJudėjimo ir jėgų pažinimasEnergijos ir fizikinių procesų pažinimasŽemės ir Visatos pažinimasMokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Mokytojo biblioteka > Maisto kelias

Maisto kelias

Čia galite atsisiųsti pamokos planą Microsoft Word formatu (patogu atsispausdinti)

Sudarė G. Vitalienė

Bendrosios programos

Mokinių pasiekimai

Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

Veiklos sritis: 1. Gamtos tyrimai

Noriai ir saugiai tyrinėti artimiausią gamtinę aplinką.

1.1. Padedant mokytojui susiplanuoti ir atlikti stebėjimus ir bandymus. Saugiai ir kūrybiškai naudoti paprasčiausias mokyklines gamtos tyrimo priemones, buityje naudojamus prietaisus ir medžiagas.

1.1.2. Padedant mokytojui pagal aprašymą atlikti paprastus stebėjimus ir bandymus, rezultatus pateikti žodžiu ar raštu.

Veiklos sritis: 2. Organizmų sandara ir funkcijos

Domėtis gyvybe. Suvokti organizmo vientisumą ir pažeidžiamumą.

2.4. Paaiškinti, kad ir augalų, ir gyvūnų organizmai sudaryti iš organų atliekančių gyvybei palaikyti būtiną veiklą.

2.4.2. Remiantis žmogaus organizmo pavyzdžiu trumpai apibūdinti pagrindinius virškinimo, kvėpavimo, kraujotakos organus ir jų veiklą aprūpinant organizmą maisto medžiagomis ir energija.

Mokymosi uždaviniai:

  1. Remdamiesi stebėjimo duomenimis ir iliustracijomis, mokiniai gebės įvardyti svarbiausius žmogaus organus (burna, stemplė, skrandis, žarnynas), kurie dalyvauja maisto virškinime, gebės juos atpažinti schemose ir piešiniuose.
  2. Mokiniai gebės paaiškinti, kaip virškinimo organai yra tarpusavyje susiję ir kartu virškina maistą.

Pasirengimas pamokai:

  1. Parengti MO, reikalingus per pamoką.
  2. Dirbant su vadovėliu „Mokslininko pėdomis“ pateikiamas bandymas, kuriam reikia šių priemonių ir medžiagų: 20–30 cm ilgio nestoro, minkšto plastikinio vamzdelio, baliono, nedidelio obuolio, piltuvėlio, popierinių servetėlių, pagaliuko, peiliuko.
  3. Patikrinti, ar kompiuteriai veikia, ar yra interneto ryšys.
  4. Atspausdinti mokinių veiklos lapus.

Motyvacija

Norint suvokti, kaip funkcionuoja žmogaus kūnas, reikia išmanyti jo sandarą. Pasitelkus MO Žmogaus kūnas (849), susipažįstama su kūno vidaus sandara, kartu prisimenama, kas buvo žinota apie žmogaus kūną anksčiau.

Pamokos eiga

Mokytojo veikla

Mokinių veikla

Mokinių pasiekimai

1. Per įvadinį pokalbį naudojamas MO Žmogaus kūnas (849).

1. Remdamiesi asmenine patirtimi ir žiniomis, įgytomis pradinėse klasėse, mokiniai prisimena pagrindinius žmogaus organus.

 

2. Stebi mokinių veiklą, pagelbsti tiems, kuriems sunkiau sekasi.

2. Mokiniai atlieka bandymą, kurio metu modeliuoja maisto slinkimą stemple. Šio darbo metu jie gali naudotis vadovėliu ir atlikti 4.3.1. užduotį pratybų sąsiuvinyje.

2. Mokosi apibendrinti gautus rezultatus ir padaryti išvadas.

3. Apibendrina mokinių darbo rezultatus. Jei atsakymai nėra tikslūs, paaiškina, kodėl nesutinka su mokinio pateiktu atsakymu.

3.Kiekvienas mokinys, atlikęs eksperimentą grupėje, užrašo savo išvadas. Kiekviena grupė sugalvoja ir pasiūlo bandymo patobulinimo būdą.
Mokiniai pristato atliktą darbą. Papildo kitų mokinių atsakymus.

3. Remdamiesi atlikto darbo rezultatais ir iliustracijomis, mokiniai iš schemų ir piešinių atpažįsta šiuos svarbiausius virškinimo organus: burną, stemplę, skrandį, žarnyną.

4. Apibendrindamas mokytojas demonstruoja MO Maisto kelias (813), tačiau tik po to, kai savo pristatymus baigia kiekviena grupė.

4. Mokiniai aptaria MO Maisto kelias (813), užduoda klausimus, ieško atsakymų

4. Geba paaiškinti, kokia virškinimo organų tarpusavio sąsaja, kai virškinamas maistas.

5. Mokinių žinios tikrinamos sprendžiant testus – pagrindinio (Kokiu skaičiumi pažymėtas organas, kuriame maistas yra susmulkinamas?; Kurioje eilutėje maisto kelią sudarantys organai surašyti eilės tvarka?; Nurodykite pagrindinę priežastį, kam žmogui reikalingas maistas?; Kuri schema teisingausiai pavaizduoja teiginį „maistas yra suvirškintas“?Pažymėkite organą, kuriame maistas suskystėja, pavirsta tyrele; Kuris iš piešinyje pavaizduotų organų nedalyvauja virškinimo procese?) ir patenkinamo (Kokiu skaičiumi pažymėtas organas, kuriame maistas yra susmulkinamas?; Nurodykite organų porą, kurioje maistas yra skaidomas; Kurioje eilutėje maisto kelią sudarantys organai surašyti eilės tvarka?; Kokiu skaičiumi pažymėtas organas, kuriame maistas yra susmulkinamas?; Kuris organas nedalyvauja virškinimo procese?, Kuri schema teisingausiai pavaizduoja teiginį „maistas yra suvirškintas“?) lygmens.

5. Sprendžiami testai, kurių rezultatai parodo jų žinių lygį. Mokiniai patys įsivertina save.

 

Užduočių trukmę ir pamokos eigą planuoja mokytojas, atsižvelgdamas į mokinių gebėjimus dirbant su IKT.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis

Nauja medžiaga siejama su asmenine patirtimi ir žiniomis, įgytomis IV klasėje.

Refleksija.