Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Laboratorija Testai Žinynas
Gamtos tyrimaiOrganizmų sandara ir funkcijosGyvybės tęstinumas ir įvairovėOrganizmas ir aplinka. Biosfera ir žmogusMedžiagų sudėtis ir savybėsMedžiagų kitimaiSvarbiausių medžiagų pažinimas ir panaudojimasJudėjimo ir jėgų pažinimasEnergijos ir fizikinių procesų pažinimasŽemės ir Visatos pažinimasMokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Mokytojo biblioteka > Oras (integruota žinių įsisavinimo pamoka)

Oras (integruota žinių įsisavinimo pamoka)

Čia galite atsisiųsti pamokos planą Microsoft Word formatu (patogu atsispausdinti)

Atsisiųsti paruoštukę Microsoft Word formatu

Sudarė T. Radzevičienė

Pamoka skirtingų gebėjimų mokiniams

Mokytojas pateikia individualias kiekvienam mokiniui arba mokinių grupėms įvairių tipų užduotis, kurioms atlikti reikia panaudoti integruoto gamtos mokslų kurso IKT pagrindu mokymosi objektus (MO). Užduotys gali būti įvairios:

 • sąvokų išsiaiškinimas pasinaudojant žinynu;
 • klausimai, į kuriuos atsakoma pasinaudojant demonstraciniais MO;
 • klausimai, kurie patikrina, kaip suprasta demonstracinio MO medžiaga;
 • virtualūs laboratoriniai darbai ir atsiskaitymo lapai;
 • testų klausimai ir užduotys, kuriuos išsprendus, pasitikrinami mokymosi rezultatai ir pan.

Tokia pamoka reikalauja diferencijuotų užduočių ir paruoštukių, kuriose mokiniai savarankiškai žymėtų darbo eigą. Be to, būtina numatyti, kaip bus vertinami mokinių pasiekimai ir pažanga, bei paaiškinti taip, kad visi mokiniai suprastų, kaip ir už ką bus vertinami.

Pamokos plano pavyzdys

Bendrosios programos: 5 veikla. Medžiagų sudėties ir savybių pažinimas; 5.3.1. Paaiškinti, kuo grynoji medžiaga skiriasi nuo mišinio ir 7 veikla. Svarbiausių medžiagų pažinimas ir naudojimas. 7.2.1. Nurodyti, kad oras yra įvairių dujų mišinys.

Tema: Oras
Klasė: 5 klasė
Pamokos tipas: integruota žinių įsisavinimo pamoka su probleminiais klausimais ir euristinėmis užduotimis; individualaus ir darbo grupėmis derinys.
Pamokos tikslai:

 • apibendrinti ir įsisavinti žinias apie oro sudėtį ir savybes;
 • pratęsti darbo su elektroniniais MO įgūdžių formavimąsi;
 • formuoti gebėjimus įvairiai pateikti duomenis (lentelės, diagramos);
 • formuoti nuostatą į kompiuterį, kaip mokytis padedančią priemonę;
 • plėtoti gebėjimus efektyviai ir racionaliai naudoti IKT mokymosi procese.

Vieta: kompiuterizuotas gamtos mokslų kabinetas arba informatikos kabinetas.

Priemonės: interneto ryšis, vaizdo projektorius ir šie mokomieji objektai:

 • Demonstracinis objektas Oras (973).
 • Testo klausimas Vanduo vadinamas įvairiais žodžiais. Kurie iš jų reiškia kietą būseną?
 • Testai: Vėdinimas, Oras skardinėje, Diena be oro, Kodėl oro balionus pripildo karšto oro?, Kas yra vėjas?, Kas ir kaip naudojasi oro srovėmis?, Oras, Atmosfera, Diagrama „Oro sudėtis“, Įkvėpiamas ir iškvėpiamas oras, Kryžiažodis „Oras – 1“, Kryžiažodis „Oras – 2“, Dėlionė „Oro balionas“, Dėlionė „Vėjo jėgainė“.

Žinios, patirtis ir gebėjimai, kuriuos mokiniai įgis šioje pamokoje:

 • oro sudėtis ir jo savybės;
 • grynos medžiagos ir mišiniai, jų skirtumai;
 • įgūdžiai dirbti su elektroniniais MO.

Trumpas pamokos aprašas

Prieš pradedant darbą, būtina patikrinti, ar visa kompiuterinė įranga veikia, ar yra interneto ryšys. Visose kompiuteriuose atverstas integruoto gamtos mokslų kurso IKT pagrindu interneto puslapis, kuriame patalpintas demonstracinis objektas Oras (973). (Pastaba: vaizdas turi būti padidintas per visą ekraną.)

Pamokos trukmė – viena akademinė valanda (darbo su kompiuteriu trukmė – 15–18 min.).

 1. Mokiniai informuojami apie organizacinius dalykus: pristatomas pamokos tikslas ir struktūra, paaiškinama apie užduočių atlikimo būdus (trukmė – 4–6 min.).
 2. Mokytojas supažindina mokinius su pamokos paruoštuke: pristato apiforminimo elementus, lentelių formas (trukmė – 3–5 min.).
 3. Anksčiau įgytų žinių kartojimas – pokalbis pasiremiant namų darbų užduotimis (trukmė – 8–10 min.).
 4. Mokiniai užima darbo vietas prie kompiuterių, jie dar kartą supažindinami su interaktyviu darbo modeliu, žinynu ir demonstraciniu objektu. Mokytojas pristato būsimą užduotį, kiekvienam mokiniui paskirsto jos variantus (trukmė – 3–5 min.).
 5. Mokiniai atlieka savarankišką darbą su testo klausimu Vanduo vadinamas įvairiais žodžiais. Kurie iš jų reiškia kietą būseną? ir demonstraciniu objektu Oras (973). Pamokos metu atliktą užduotį jie įformina paruoštukėje arba sąsiuvinyje (trukmė – 12–14 min.).
 6. Mokiniai dalyvauja diskusijoje, įrašo atsakymus į sąsiuvinius arba lapelius (trukmė – 8–10 min.).
 7. Mokytojas apibendrina pamokos metu įgytas žinias, skiria namų darbų užduotis (trukmė – 3–4 min.).

Detalus pamokos aprašas

 1. Mokiniai informuojami apie organizacinius dalykus: aiškinama apie pamokos tikslą, formą ir struktūrą. Būtina pabrėžti, kad įrangos tausojimo ir darbo taisyklių laikymasis dirbant su kompiuteriais lemia sėkmingą užduoties baigtį.
 2. Mokytojas supažindina su pamokos paruoštuke: pristato mokiniams jos struktūrą, pildymo taisykles (galimas individualus arba grupinis pildymas). Jei mokytojas nėra parengęs paruoštukės, per tą laiką galima sudaryti lentelę, nubraižyti diagramą sąsiuviniuose arba lapeliuose. Tačiau geriau, kai diagrama ir lentelė yra iš anksto nubraižytos lentoje arba rodomos ekrane. Jeigu mokytojas nusprendžia, kad mokiniai užduotis atliks pratybų sąsiuviniuose, jis turi nurodyti, kurias užduotis atlikti.
 3. Anksčiau įgytų žinių kartojimas, namų darbų užduočių aptarimas. Mokiniai gali pildyti lenteles ir diagramas.
 4. Mokiniai užsiima darbo vietas prie kompiuterių, skiriamas savarankiškas darbas su žinynu ir demonstraciniu objektu. Būtina apgalvoti ir organizacinius darbo su kompiuteriu momentus: kaip mokiniai užsiims darbo vietas prie kompiuterių, dar kartą susipažins su interaktyviu darbo modeliu, žinynu ir demonstraciniu objektu (pvz., navigacijos mygtukais). Mokytojas pristato užduotis ir suskirsto mokinius darbui grupėmis.
 5. Mokiniai atlieka savarankišką darbą su žinynu ir demonstraciniu objektu laikydamiesi mokytojo nurodymų, gauti rezultatai užrašomi paruoštukėse arba sąsiuviniuose. Mokytojui vertėtų parengti papildomą užduotį – dėlionę: ant kortelių užrašyti dujų, kuriuos sudaro orą, pavadinimus ir jų procentinę sudėtį. Ši užduotis pagelbės diferencijuojant užduotis pagal sunkumo lygius.

Darbo atlikties etapai:

 • įsisavinti žinias apie oro sudėtį (diagramoje užrašomi dujų pavadinimai);
 • pavaizduoti orą sudarančių dujų daleles;
 • paaiškinti, kodėl oras – mišinys, o ne gryna medžiaga.

Mokiniai, baigę darbą su žinynu ir demonstraciniu objektu, atiduoda paruoštukes mokytojui, grįžta į savo darbo vietas ir atlieka kitas per pamoką numatytas užduotis:

 • Mokiniai sugrįžta į savo darbo vietas ir dalyvauja diskusijoje, savarankiškai atsakinėja į klausimus, pateiktus lentoje (arba ekrane). Keli mokiniai, turintys labiau išlavintus darbo kompiuteriu įgūdžius, gali likti prie kompiuterių. Jiems pasiūloma atsakyti į sunkesnius testo klausimus, kurie pateikiami interaktyviai arba popieriaus lapuose.
 • Apibendrinamos pamokos metu įgytos žinios, skiriama namų darbų užduotis.

Vertinimas

Mokiniai vertinami:

 • už darbą su demonstraciniu objektu (paruoštukė, sąsiuvinis, dėlionė);
 • už dalyvavimą diskusijoje;
 • už testo atlikimą.

Prieš skiriant užduotis, rekomenduojama iš anksto atspausdinti parengtą pamokos paruoštukę, kuri padalijama kiekvienam mokiniui arba mokinių grupei, dirbančiai prie vieno kompiuterio.