Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Laboratorija Testai Žinynas
Gamtos tyrimaiOrganizmų sandara ir funkcijosGyvybės tęstinumas ir įvairovėOrganizmas ir aplinka. Biosfera ir žmogusMedžiagų sudėtis ir savybėsMedžiagų kitimaiSvarbiausių medžiagų pažinimas ir panaudojimasJudėjimo ir jėgų pažinimasEnergijos ir fizikinių procesų pažinimasŽemės ir Visatos pažinimasMokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Mokytojo biblioteka > Oras (kompiuterinis laboratorinis darbas)

Oras (kompiuterinis laboratorinis darbas)

Čia galite atsisiųsti laboratorinio darbo planą Microsoft Word formatu (patogu atsispausdinti)

Atsisiųsti paruoštukę Microsoft Word formatu

Sudarė T. Radzevičienė

Kompiuterinis laboratorinis darbas

Prieš pradedant dirbti su mokiniais virtualios laboratorijos erdvėje, mokytojas turi būti asmeniškai susipažinęs su darbo įrankiais, gebėti juos valdyti. Tokio tipo pamokai reikalinga iš anksto parengta dalomoji medžiaga (instrukcijų lapeliai, laboratorinio darbo paruoštukė). Atliekant darbą, būtina atsiminti, kad kompiuterinis modelis realius procesus ir reiškinius vaizduoja supaprastintus ir schemiškus. Taigi mokiniams galima pasiūlyti išsiaiškinti, kas modelyje akcentuojama, o kas jame nėra pavaizduota.

Tokio tipo darbai gali trukti visą pamoką arba laboratorinis darbas gali būti pamokos dalis.

Pamokos pavyzdys

Bendrosios programos: 5 veikla. Medžiagų sudėties ir savybių pažinimas; 5.3.1. Paaiškinti, kuo grynoji medžiaga skiriasi nuo mišinio ir 7 veikla. Svarbiausių medžiagų pažinimas ir naudojimas. 7.2.1. Nurodyti, kad oras yra įvairių dujų mišinys.
Tema: Oras
Klasė: 5 klasė
Pamokos tipas: pamoka – kompiuterinis laboratorinis darbas su kartojimo ir žinių įtvirtinimo elementais, probleminėmis ir euristinėmis užduotimis.

Pamokos tikslai:

 • Formuoti gebėjimą atskirti mišinį nuo grynos medžiagos.
 • Padėti kuo geriau įsisavinti žinias apie oro sudėtį.
 • Skatinti mokinių norą tyrinėti artimiausią gamtinę aplinką.

Vieta: kompiuterizuotas gamtos mokslų kabinetas arba informatikos kabinetas.

Priemonės: interneto ryšis, vaizdo projektorius ir šie mokomieji objektai:

 • Laboratorinis darbas Temperatūra (855).
 • Testo klausimas Vanduo vadinamas įvairiais žodžiais. Kurie iš jų reiškia kietą būseną?
 • Demonstracinis objektas Oras (973).

Šioje pamokoje mokiniai:

 • pakartos jau turimas žinias apie oro sudėtį ir jo savybes;
 • apibendrins per pamoką įgytas žinias apie grynas medžiagas ir mišinius;
 • plėtos gebėjimus dirbti su virtualiais mokymosi objektais;
 • mokysis įsivertinti panaudojant testus;
 • tobulins gebėjimus dirbti su tekstu ir vaizdais kompiuterio ekrane.

Trumpas pamokos aprašas

Prieš pradedant darbą, būtina patikrinti, ar visa kompiuterinė įranga veikia, ar yra interneto ryšys. Visuose kompiuteriuose atverstas integruoto gamtos mokslų kurso IKT pagrindu interneto puslapis.
Pamokos trukmė – viena akademinė valanda (darbo su kompiuteriu trukmė – 15–18 min.), vieta – informatikos arba gamtos kabinetas su kompiuterinėmis darbo vietomis ir interneto ryšiu.

 1. Mokiniai informuojami apie organizacinius dalykus: pristatomas pamokos tikslas, struktūra ir laukiami mokymosi rezultatai. Paaiškinama apie užduočių atlikimo būdus (trukmė – 3–4 min.).
 2. Mokytojas supažindina su pamokos paruoštuke: pristato apiforminimo elementus, lentelių formas (trukmė – 3–5 min.).
 3. Pakartojamos anksčiau įgytos žinios, pokalbyje remiamasi namų darbų užduotimis. Pakartojamos kompiuterinio kurso aplinkos ir navigacijos žinios ir t. t. (trukmė – 6–8 min.).
 4. Mokiniai susipažįsta su oro sudėtimi ir savybėmis: atlieka testo užduotį Vanduo vadinamas įvairiais žodžiais. Kurie iš jų reiškia kietą būseną?, atlieka mokytojo skirtą užduotį (trukmė – 7–9 min.).
 5. Mokiniai atlieka laboratorinio darbo I etapą: a) „Bandymas 1“ (įrodoma, kad oras yra ne tuštuma); b) skaito žinyne pateiktą informaciją; c) „Bandymo 1“ aprašymas, paruoštukės pildymas (trukmė – 8–10 min.).
 6. Mokiniai atlieka savarankišką darbą su demonstraciniu objektu Oras (973), padidintu vaizdo projektoriumi (trukmė – 3–5 min.).
 7. Mokiniai atlieka laboratorinio darbo II etapą „Bandymas 2“ (įrodoma, kad ore yra deguonies). Paruoštukėje užpildoma dalis „Bandymas 2“ (trukmė – 8–10 min.).
 8. Pristatomas laboratorinis darbas (trukmė – 5–7 min.).
 9. Mokytojas apibendrina pamokos metu įgytas žinias, skiria namų darbų užduotis (trukmė – 2–3 min.).

Pamokai gali būti panaudotas tekstas:

Petras Vileišis, ištrauka iš „Atmosferos oras“, Shenandoah, Pa., 1899.

„...Oras yra tai toks daigtas, kurio, teip sakant, negalima pačiupinėti, kaip akmenį ar vandenį. Teip dėlto yra, jog dalelės, iš kurių oras susidaręs, yra teip smulkios, teip lengvos ir, ant galo, teip lengvai iš vienos vietos į kitą persikeliančios, kad mes tarp jų galime gyventi nematydami jų paprastuose atsitikimuose. Jei mes iš bonkos išpilsime vyną, tai pasakysime, jog bonka yra tuščia; bet tai ne visiškai yra teisybė, nes vyno vietą užėmėoras, ir bonka yra pilna oro. Jog bonka nėra tuščia, tą galima numanyti iš to, kad panardinus bonka kaklu žemyn į vandenį į ją tik truputis vandens įeis; kaip giliai bonka nebenardytume į vandenį, vis joj liks vieta vandens neužimta. Kas-gi tada nedaleidžia vandeniui pripildyt visą bonka? Tai oras, kurs ten pirmiaus įėjo; jisai nuo vandens spaudimo tik biskutį pamažina savo apvalumą, bet visiškai neužleidžia vandens...“

Vertinimas

Mokiniai vertinami:

 • už laboratorinio darbo užduočių atlikimą (paruoštukėje arba sąsiuvinyje).
 • už dalyvavimą pokalbyje.